Δράσεις

Έρευνα επιλογής θέσεων εγκατάστασης και προδιαγραφών σταθμών μέτρησης υδατικών παραμέτρων και αισθητήρων μέτρησης επισκεψιμότητας

Η επιλογή των βέλτιστων θέσεων εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης υδάτων και των αισθητήρων καταγραφής επισκεψιμότητας θα προκύψει μετά από έρευνα που θα περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις/αυτοψίες σε συνδυασμό με πολυκριτηριακή ανάλυση δεδομένων χρήσεων γης, ρυπαντικών πιέσεων, τοπογραφίας, υδρολογίας, πλημμυρικής επικινδυνότητας και επισκεψιμότητας. Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν οι σημαντικότερες περιοχές για παρακολούθηση των υδάτων και των επισκεπτών και θα αποτυπωθούν χαρτογραφικά ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς ώστε να καθοριστούν οι βέλτιστες προδιαγραφές των αυτόματων σταθμών και των αισθητήρων επισκεψιμότητας, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στην ομάδα έργου από πρόσφατα ερευνητικά έργα και τις τεχνολογίες IoT (Internet of Things), ανοιχτής αρχιτεκτονικής που υπάρχουν στην αγορά.

Προμήθεια, εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία σταθμών και αισθητήρων επισκεψιμότητας

Με βάση τις προδιαγραφές και την έρευνα αγοράς που θα προκύψουν από τη προηγούμενη Δράση, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού και η εγκατάσταση του στις επιλεχθείσες θέσεις. Η εγκατάσταση θα γίνει σε σταθερά σημεία που θα επιτρέπουν την βιώσιμη λειτουργία του συστήματος σε μακροχρόνια κλίμακα ενώ θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του εξοπλισμού.

Οι αυτόματοι σταθμοί θα καταγράφουν σε ωριαία βάση και θα αποστέλλουν τηλεμετρικά στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα δεδομένων φυσικοχημικές παραμέτρους ποιότητας των υδάτων καθώς και την στάθμη του ποταμού στις συγκεκριμένες θέσεις. Οι αυτόματοι αισθητήρες καταγραφής αριθμού επισκεπτώνθα καταμετρούν τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες και ειδικούς αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό στην αγορά.

Κατά το 1ο έτος λειτουργίας των αυτόματων σταθμών, θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση τους ώστε να πραγματοποιηθούν διορθωτικές κινήσεις εφόσον χρειάζονται.

Η  αξιολόγηση της λειτουργίας των σταθμών θα γίνεται μέσω της σύγκρισης των μετρήσεών τους με επιτόπιες μετρήσεις φυσικοχημικών και ποσοτικών παραμέτρων στα ύδατα της περιοχής ενδιαφέροντος. Επίσης, θα πραγματοποιείται βαθμονόμηση (calibration) των αισθητήρων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα  έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη συχνότητα διαβαθμονόμησης που θα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του συστήματος χωρίς να αυξάνει σημαντικά τα λειτουργικά του κόστη.

Η αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργία των σταθμών καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για την λειτουργία και συντήρηση τους θα καταγραφεί σε τεχνική έκθεση, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων

Για την αποθήκευση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων των αυτόματων σταθμών και των αισθητήρων καταγραφής της επισκεψιμότητας θα αναπτυχθεί σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα με ενσωματωμένη βάση δεδομένων, η οποία θα δημοσιοποιεί τις ανωτέρω καταγραφές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα θα παρουσιάζει τα ιστορικά αλλά και τα ημερήσια δεδομένα σε ωριαία χρονική ανάλυση και σε μορφές φιλικές στον χρήστη (χάρτες, διαγράμματα, χρωματικές κλίμακες ορίων τιμών, κτλ). Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει να δει την χρονοσειρά και την περίοδο καταγραφής δεδομένων που επιθυμεί ενώ θα μπορεί να εξάγει (download) άμεσα τα δεδομένα ποιότητας και ποσότητας υδάτων. Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μέσω της Ενότητας ‘Δεδομένα’ της παρούσας ιστοσελίδας.

Η ομάδα έργου θα αναπτύξει και θα ενσωματώσει στην πλατφόρμα αυτόματες διαδικασίες ελέγχου λαθών καθώς και ορίων ασφαλείας για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους (στάθμης νερού, pH, θερμοκρασία νερού, ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαλυμένο οξυγόνο). Τα όρια ασφαλείας θα ενσωματωθούν στα διαγράμματα οπτικοποίησης δεδομένων καθώς και στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα αναπτυχθεί. Το σύστημα αυτό αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω e-mail και sms στους αρμόδιους φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα εγγραφεί σε αυτό, για την υπέρβαση κρίσιμων ορίων στις μετρούμενες παραμέτρους. Τα όρια ασφαλείας θα είναι διπλά για κάθε παράμετρο (ενδιάμεσος κίνδυνος – υψηλός κίνδυνος) έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης από τους αρμόδιους φορείς.

Δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης

Η Δράση αυτή στοχεύει αφενός να επικοινωνήσει τα αποτελέσματα του Έργου στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και να εκπαιδεύσει ενδιαφέρομενους φορείς στην αξιοποίηση των δεδομένων του Έργου .

Προς αυτή την πρώτη κατεύθυνση, θα διοργανωθεί μια ημερίδα ενημέρωσης, η οποία θα είναι ανοιχτή προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, των φορέων που αφορά το Έργο αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να υπάρξει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και ενημέρωση ως προς τα αναμενόμενα οφέλη από την χρήση της παραχθείσας υποδομής.

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου, θα διοργανωθεί σεμινάριο για την χρήση της πλατφόρμας δεδομένων αλλά και για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων και αισθητήρων καταγραφής αριθμού επισκεπτών.Το σεμινάριο αυτό θα στοχεύσει σε φορείς που έχουν στις αρμοδιότητες τους τις ανωτέρω δραστηριότητες (ΚοινΣΕπ, Διευθύνσεις Υδάτων Περιφερειών, Δήμοι, Φορείς διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, κτλ) έτσι ώστε να συμβάλλει στην ευρεία χρήση και βιωσιμότητα της πλατφόρμας αλλά και στην επέκταση του δικτύου των αυτόματων σταθμών και των αισθητήρων επισκεψιμότητας.