Στόχοι

Το έργο στοχεύει

στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην περιοχή του Δυτικού Μαινάλου, εξυπηρετώντας πολλαπλές ανάγκες που προκύπτουν τόσο από ανθρώπινες ενέργειες όσο και από εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών που παρακολουθούν περιστατικά ρύπανσης των υδάτων και πλημμυρών, αλλά και των ενδιαφερόμενων πολιτών που δραστηριοποιούνται στα ποτάμια με σκοπό την ψυχαγωγία και την άθληση.

Η μέτρηση των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις πεζοπορικές διαδρομές της περιοχής στοχεύει να αποτελέσει τη βάση για τον ορθολογικό  σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξης του πεζοπορικού δικτύου της περιοχής καθώς και την βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων που αφορούν στην ασφάλεια και τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη. Επιπλέον, η τεκμηρίωση του αριθμού των επισκεπτών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επαναξιολόγηση των ωφελειών που προκύπτουν από αντίστοιχες δραστηριοτήτες ήπιας ανάπτυξης και τη διεκδίκηση πιθανών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίησή τους.